Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan van Spans Advocaat

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de heer Spans en een wederpartij, hierna ook te noemen ‘de cliënt’, waarbij de heer Spans werkzaamheden verricht of zal verrichten.

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt enerzijds en de heer Spans anderzijds is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een declaratie niet binnen 14 dagen is betaald, is de cliënt van rechtswege in verzuim en tevens een rente verschuldigd van 1% per maand.

Indien betaling uitblijft waardoor incassomaatregelen moeten worden getroffen, is de cliënt tevens 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

De heer Spans zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid van voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende verzekering.

Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan de heer Spans is betaald. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de heer Spans aan te spreken.