Rechtsgebieden

Strafrecht

Naast veelplegers, dronken automobilisten en daders van ‘zinloos geweld’ krijgen veel meer mensen dan men veronderstelt te maken met ons strafrechtsysteem.
Jongeren – autochtoon zowel als allochtoon – treden, al dan niet na overleg met hulpverleningsinstanties, meer naar buiten met traumatische ervaringen uit hun jeugd, hetgeen leidt tot meer vervolging van bepaalde beroepsgroepen zoals trainers, onderwijzers en geestelijken. Vrouwen worden, met name de laatste jaren, via nationale campagnes aangemoedigd om aangifte te doen van het feit dat zij slachtoffer zijn (geweest) van vormen van huiselijk geweld, iets waartegen het Openbaar Ministerie inmiddels hard optreedt.
Ons kantoor staat zowel slachtoffers als daders bij om hun een zo goed mogelijke juridische ondersteuning te geven binnen het ‘malen van de justitiële molens’.

Psychiatrie

Vanaf 1 januari 2020 zijn nieuwe wetten van kracht geworden die verplichte geestelijke gezondheidszorg regelen. De belangrijkste wet is de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Deze wet is de opvolger van de Wet BOPZ. Mensen krijgen hiermee te maken die tegen hun wil opgenomen worden in een psychiatrische instelling of verplicht ambulant behandeld moeten worden, omdat zij door hun geestesziekte een groot nadeel zouden kunnen creëren voor henzelf of voor hun omgeving. Beslissingen over een verplichte behandeling worden, in geval van een acute crisis, in eerste instantie genomen door een burgemeester. Bij een langdurige behandeling worden beslissingen genomen door een rechter. Rechters en advocaten zien erop toe dat de juiste procedures in acht worden genomen. Door advocaten wordt met cliënten steeds gekeken of er alternatieven gevonden kunnen worden voor een verplichte behandeling. Naast de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg zijn ook de Wet Zorg en Dwang en de Wet Forensische Zorg per 1 januari 2020 van kracht.

Sturla Spans is vanaf het moment dat de rechtshulp voor verplichte geestelijke gezondheidszorg (voorheen BOPZ) tot stand kwam bij dit rechtsgebied betrokken.